Dywidenda

Polityka dywidendy

Zgodnie z Prospektem Emisyjnym Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy. Osiągnie ona maksymalnie 500 mln zł zindeksowane o poziom równy bądź wyższy od stopy inflacji w Polsce. Ostateczna wielkość dywidendy będzie uzależniona od sytuacji finansowej Spółki, potrzeb inwestycyjnych Grupy i warunków rynkowych. Więcej informacji w Prospekcie Emisyjnym.

Wypłaty dywidendy

 Dywidenda.jpg

Informacje dodatkowe

Podział zysku za 2014 rok

Podział zysku za 2013 rok

Archiwum

 

Stopa dywidendy (ang. dividend yield) wyliczona jako iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz średniej ceny akcji w danym roku. Wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. payout ratio) określa stosunek wypłaconej dywidendy do skonsolidowanego zysku netto Grupy Energa.