Dywidenda

 Dywidenda z zysku za 2015 rok

W dniu 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, przeznaczając 202 892 885,86 zł (tj. 0,49 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 25/2016)

Wypłaty dywidendy

dywidenda pln.png

Polityka dywidendy

Polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się w 2023 roku. Jednocześnie dezaktualizacji uległy zapisy dotyczące deklarowanych wypłat dywidendy zawartych w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku.

Informacje dodatkowe

Podział zysku za 2014 rok

Podział zysku za 2013 rok

Archiwum

 

Stopa dywidendy (ang. dividend yield) wyliczona jako iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz średniej ceny akcji w danym roku. Wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. payout ratio) określa stosunek wypłaconej dywidendy do skonsolidowanego zysku netto Grupy Energa.