Dywidenda

 Dywidenda z zysku za 2015 rok

W dniu 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, przeznaczając 202 892 885,86 zł (tj. 0,49 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 25/2016)

Wypłaty dywidendy

dywidenda pln.png

Polityka dywidendy

Zgodnie z Prospektem Emisyjnym Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy. Osiągnie ona maksymalnie 500 mln zł zindeksowane o poziom równy bądź wyższy od stopy inflacji w Polsce. Ostateczna wielkość dywidendy będzie uzależniona od sytuacji finansowej Spółki, potrzeb inwestycyjnych Grupy i warunków rynkowych. Więcej informacji w Prospekcie Emisyjnym.

 

Informacje dodatkowe

Podział zysku za 2014 rok

Podział zysku za 2013 rok

Archiwum

 

Stopa dywidendy (ang. dividend yield) wyliczona jako iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz średniej ceny akcji w danym roku. Wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. payout ratio) określa stosunek wypłaconej dywidendy do skonsolidowanego zysku netto Grupy Energa.