Okresy zamknięte

Okresy zamknięte dotyczące akcji ENERGA SA

Zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby związane ze spółką ENERGA SA („Spółka” lub „Emitent” i Grupą Kapitałową ENERGA (określane zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji spółki ENERGA SA w 2018r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

  • 13 lutego – 15 marca 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za 2017 r.
  • 10 kwietnia – 10 maja 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2018 r.
  • 10 lipca – 9 sierpnia 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2018 r.
  • 9 października – 8 listopada 2018 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2018 r.

Definicja okresów zamkniętych

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):

"nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi".

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego.

Ponadto, okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.